Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Vicolo Italiano

§1 Informacje

1. Właścicielem strony, sklepu internetowego, jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma Marcin Nowak, Siewna 21a/53,

31-231 Kraków NIP: 9451978362, mail: kontakt@vicoloitaliano.pl, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), określana w dalszej części Regulaminu jako Sprzedawca.

2. Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
a) mailowo – adres poczty elektronicznej: kontakt@vicoloitaliano.pl;
b) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu w zakładce KONTAKT;
c) telefonicznie – numer telefonu: 797 201 991
d) listownie – adres: Bociana 4a/54, 31-231 Kraków

3. Definicje
• Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który, na warunkach wskazanych w Regulaminie, dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
• Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
• Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
• Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vicoloitaliano.pl, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;
• Towar – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości Towarów opisane są na przypisanej mu podstronie Sklepu;
• Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;
• Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru na odległość, ze wskazaniem istotnych jej warunków (określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów).

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia oraz zawierania umów sprzedaży, rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptacja tych dokumentów.

3. Aktualna treść Polityki Prywatności jest dostępna dla Klienta w zakładce „Polityka Prywatności” widniejącej na stronie internetowej sklepu.

4. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§3 Wymogi techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.

2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

3. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, a także zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

§4 Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna voucherów/bonów prezentowych do wykorzystania w Vicolo Italiano

2. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest składanie zamówień indywidualnych poprzez kontakt mailowy.

3. Sklep udostępnia również każdemu Klientowi bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku. Usługami tymi są: formularz Zamówienia, formularz Rejestracji i logowania, konto i koszyk.

§5 Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia można składać całodobowo, przez wszystkie dni w roku, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w dni robocze. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień z przyczyn technicznych lub organizacyjnych.

3. Umowy zawierane na skutek akceptacji Zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.

4. Dokonanie zakupu Towaru wymaga posiadania konta poczty elektronicznej e-mail. W celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności konieczna jest rejestracja w Sklepie.

5. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.

6. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje swoje prawdziwe dane, w tym te oznaczone jako obowiązkowe (m.in.: adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres do wysyłki).

7. Zamówienie może zostać złożone z konta Klienta, jakie uprzednio zarejestrował on w bazie danych sklepu, bądź też bezpośrednio, bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są poprzez dodanie danego Towaru do koszyka z zakupami oraz uzupełnienie formularza opracowanego przez Sklep, w którym Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe do wysyłki.

8. W przypadku, gdy Klient posiada kod rabatowy lub promocyjny, powinien wprowadzić unikatowy kod w pole „Zastosuj kupon”. Każdy kod rabatowy lub promocyjny posiada określony termin ważności, w którym jest on honorowany przez Sklep oraz określoną kwotę lub % udzielanego rabatu od aktualnej ceny danego produktu w Sklepie. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z danego kodu rabatowego lub kodu promocyjnego określają warunki promocji dołączone do takiego kodu.

9. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, bądź też dokonać zmiany zamawianych produktów czy też swoich danych. Po wciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie” jakakolwiek zmiana treści zamówienia bądź podanych danych nie jest możliwa.

10. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

11. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie Zamówienia powinno zawierać listę Towarów objętych Zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.

13. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w przypadku wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności danych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości.

14. W przypadku niedostępności części lub całości produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

15. Klient i Sprzedawca związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

§6 Cena i płatność

1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

2. Sprzedawca honoruje następujące formy płatności:
a. płatność gotówką przy odbiorze (po uprzednim umówieniu się na odbiór osobisty w siedzibie firmy)
b. zwykły przelew na konto bankowe,
c. szybka płatność Przelewy 24,

3. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Wraz z Towarem wysyłane jest potwierdzenie dokonania zakupu. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia. Na życzenie Klienta wystawiona zostanie faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
• imię i nazwisko/firmę,
• adres zamieszkania/siedziby,
• numer NIP (w przypadku firm),
• numer zamówienia,
• adres korespondencyjny.

§7 Dostawa

1. Zamówiony towar wysyłany jest w formie elektronicznej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Można także odebrać towar osobiście w szkole w Krakowie (po uprzednim umówieniu się).

2. Koszt przesyłki dla każdego zamówionego towaru podawane są przy składaniu Zamówienia na stronie Sklepu. Na podstawie indywidualnych uzgodnień i określonych warunków, możliwe jest wysłanie towaru za granicę.

3. Koszt wysyłki uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

4. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

5. Po wysłaniu Towaru Klient dostanie drogą mailową informację o nadaniu przesyłki wraz z numerem nadania umożliwiającym śledzenie przesyłki w serwisie Poczty Polskiej.

6. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić stan przesyłki, a w szczególności czy nie posiada ona widocznych uszkodzeń. Jeżeli przesyłka została uszkodzona podczas transportu, Klient powinien sporządzić wraz z przewoźnikiem protokół szkody i odmówić przyjęcia przesyłki. Brak sporządzenia protokołu szkody nie stanowi podstawy do odmowy przyjęcia reklamacji.

§8 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: VICOLO ITALIANO Bociana 4a/54, 31-231 Kraków. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta w ciągu 14 (czternastu) dni.

5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

6. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@vicoloitaliano.pl

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad) lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§9 Zwroty

1. Klient może bez podania przyczyny odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Można tego dokonać wysyłając wiadomość mailową na adres kontakt@vicoloitaliano.pl, poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce „KONTAKT” lub tradycyjną pocztą.

2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w zakładce „ZWROT I WYMIANA”, ale nie jest to obowiązkowe.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Po złożeniu oświadczenia Klient ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić na adres sklepu Towary, których dotyczyła umowa sprzedaży. Koszt odesłania Towaru z powrotem do Sprzedawcy ponosi Klient.

5. Adres do zwrotu towaru:  VICOLO ITALIANO Bociana 4a/54, 31-231 Kraków

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami.

§10 Zmiana regulaminu

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu.

2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 (czternaście) przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§11 Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

2. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.

3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

5. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

6. Data wejścia w życie Regulaminu:

Pin It on Pinterest